Abilitec Abilitec
 

Algemene voorwaarden

1. Definities

Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) verstaan onder:
a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of wenst aan te gaan;
b. Opdrachtnemer: Abilitec B.V;
c. Overeenkomst: de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, alsmede iedere rechtsbetrekking, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten diensten en tevens iedere (rechts)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan;
d. Project: het project zoals gedefinieerd in de Overeenkomst. 

2. Algemeen 

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen welke Opdrachtnemer aanvaardt voor het verrichten van diensten alsmede voor eventuele andere werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst. 
2.2. De toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden om de bedoelde bepaling te vervangen door een bepaling met een zoveel mogelijk gelijk doel en gelijke strekking. 
2.4. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is beslissend en prevaleert boven alle vertalingen daarvan. In het geval van botsing tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst. 

3. Offertes en Overeenkomsten 

3.1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en herroepelijk, ongeacht of een offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt. 
3.2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, in welke vorm of welke aard dan ook, gaat Opdrachtnemer uit van de juistheid van die gegevens en zal zij daarop haar offerte en/of de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst baseren, zonder gehouden te zijn de juistheid van deze gegevens te verifiëren. 
3.3. Een Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door de directie van Opdrachtnemer dan wel nadat Opdrachtnemer een begin heeft gemaakt met uitvoering. Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn. 
3.4. Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Opdrachtnemer. 
3.5. Opdrachtnemer kan een naar aanleiding van een offerte gegeven opdracht zonder opgave van redenen weigeren, zonder tot enige (schade)vergoeding te zijn gehouden. 

4. Uitvoering van de Overeenkomst 

4.1. De werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel het Project worden verricht onder leiding en toezicht van Opdrachtnemer. 
4.2. Opdrachtgever kan tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst dan wel het Project aanwijzingen geven aan Opdrachtnemer omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend. 
4.3. Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever de vakantiedagen van de betreffende medewerkers coördineren. 
4.4. Een door Opdrachtnemer opgegeven of met Opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn van het Project is niet fataal. Het enkel verstrijken van de uitvoeringstermijn levert geen verzuim op. Opdrachtnemer zal de uitvoeringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de uitvoeringstermijn levert Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding op. Indien geen uitvoeringstermijn is overeengekomen, geldt een redelijke uitvoeringstermijn te rekenen vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. 
4.5. Opdrachtnemer heeft steeds de mogelijkheid om de medewerkers, die worden ingezet voor de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het Project, te vervangen door medewerkers van gelijkwaardig opleidings- en ervaringsniveau. Het bepaalde in artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW is nadrukkelijk uitgesloten. 
4.6. De aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.2. van de Algemene Voorwaarden kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor derden, anders dan voor Opdrachtgever, worden verricht, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierover voorafgaande schriftelijke overeenstemming hebben bereikt. 
4.7. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en overige gegevens, zoals codes, wachtwoorden en documentatie, die in het kader van de Overeenkomst vervaardigt of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, zijn medewerkers en/of zijn hulppersonen zijn gebracht. 

5. Vergoeding

5.1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan: - het aantal door de medewerkers van Opdrachtnemer bestede uren aan de uitvoering van het Project/de Overeenkomst vermenigvuldigd met het tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen uurtarief; en/of - de afgesproken prijs. Indien geen vergoeding is overeengekomen, gelden de gebruikelijke door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
5.2. Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op de veronderstelling dat het Project binnen Nederland wordt uitgevoerd, op basis van 40 uur per week en op de dagen maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Voor uren besteed boven 40 uur per week, werkzaamheden op zon- en feestdagen en werkzaamheden buiten Nederland zal een bijzonder (uur) tarief en eventuele onkostenvergoeding worden overeengekomen.
5.3. Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen tarief iedere zes maanden te herzien. Tevens is Opdrachtnemer op elk moment gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren die het direct gevolg zijn van wijzigingen in de sociale en/of fiscale wet- en regelgeving of enig ander voorschrift en/of het directe gevolg zijn van overige kostprijsbepalende factoren.
5.4. Opdrachtgever is gehouden de door de medewerkers van Opdrachtnemer gemaakte onkosten, verbonden aan de uitvoering van het Project aan Opdrachtnemer te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn begrepen.
5.5. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig informeren of en indien hij een auto ter beschikking stelt aan de medewerker van Opdrachtnemer. Indien en voor zover wettelijk verplicht, zal er heffing van loonbelasting plaatsvinden over de waarde van het privégebruik van een door Opdrachtgever aan de medewerker van Opdrachtnemer ter beschikking gestelde auto. Hierbij dient Opdrachtgever alle noodzakelijke informatie te verschaffen die Opdrachtnemer nodig heeft om de in wet verplicht gestelde heffing van loonbelasting te kunnen uitvoeren.
5.6. Opdrachtnemer is niet gebonden aan overeenkomsten of afspraken, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen Opdrachtgever en de medewerker van Opdrachtnemer ter zake het gebruik van een door Opdrachtgever beschikbaar gestelde auto. Kosten voortvloeiende uit het al dan niet nakomen van ter zake gemaakte afspraken komen nimmer voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. 

6. Betaling

6.1. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het Project/de Overeenkomst facturen aan Opdrachtgever zenden waarin de betreffende werkzaamheden in perioden van twee weken in rekening worden gebracht.
6.2. Facturen dienen binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever betaald te zijn, zonder opschorting, korting of verrekening en op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze.
6.3. Indien volledige betaling niet is geschied binnen de overeengekomen periode, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij vanaf dat tijdstip rente alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten dienen te voldoen. De rente bedraagt 10% (tien procent) per jaar over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke handelsrente hoger is dan 10% (tien procent), geldt de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van het openstaande bedrag exclusief BTW, met een minimum van EUR 500,-- (vijfhonderd Euro) exclusief BTW.
6.4. Opdrachtnemer heeft steeds het recht van Opdrachtgever te verlangen dat op voor Opdrachtnemer aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van Opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen vergoeding. De zekerheid moet worden gesteld op de door Opdrachtnemer te bepalen wijze.
6.5. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek op de door Opdrachtnemer bepaalde wijze zekerheid heeft gesteld, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
6.6. Reclameren omtrent facturering kan slechts binnen de betalingstermijn. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

7. Geheimhouding

7.1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich om, tenzij hierover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, alle informatie van vertrouwelijke aard die in het kader van de Overeenkomst/het Project tussen hen is uitgewisseld, in de meest brede zin van het woord, geheim te houden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich om alle bij de uitvoering van de Overeenkomst en het Project betrokken personen een geheimhoudingsverplichting op te leggen.
7.2. Vertrouwelijke informatie houdt onder meer (niet-limitatief) in alle informatie, cijfers, know how en/of gegevens met betrekking tot de uitvoering van het Project/de Overeenkomst, die de ene partij in de uitvoering van het Project/de Overeenkomst aan de andere partij verstrekt of heeft verstrekt, direct of indirect, al dan niet schriftelijk of op een andere wijze, uitgezonderd die informatie die: - van algemene bekendheid is of van algemene bekendheid is geworden, anders dan als gevolg van enig handelen of nalaten van één der partijen; of - reeds rechtmatig in het bezit was van één der partijen of rechtsgeldig is verkregen van een derde, niet bij de Overeenkomst betrokken partij, die het was toegestaan de betreffende informatie vrij te geven; of - reeds aantoonbaar en rechtmatig in het bezit is van de ene partij vóór het tijdstip waarop die informatie aan de andere partij ter beschikking werd gesteld.
7.3. Vorenstaande verplichtingen blijven van kracht, ook na beëindiging van de Overeenkomst, zolang en voor zover de vertrouwelijke informatie geen deel is gaan uitmaken van openbare en/of algemeen toegankelijke kennis, wetenschap en/of literatuur. 

8. Verbod op overname personeel

8.1. Het is Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen, behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan medewerkers en/of ex- medewerkers van Opdrachtnemer gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na het eindigen van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel met deze medewerkers en/of ex- medewerkers direct of indirect een contractuele relatie aan te gaan, dan wel anderszins werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen te laten verrichten, direct of indirect en al dan niet tegen betaling, ongeacht of deze medewerkers en/of ex-medewerkers al dan niet via Opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht voor Opdrachtgever.
8.2. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in 8.1. bepaalde, verbeurt Opdrachtgever, zonder sommatie of ingebrekestelling, aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van EUR 50.000,-- (vijftigduizend Euro) per overtreding en van EUR 1.000,-- (duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. 

9. Aansprakelijkheid

9.1. De Overeenkomst wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd in opdracht van en voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met de verrichte werkzaamheden door het ondertekenen van het declaratieformulier. Gedurende de Overeenkomst zal op regelmatige basis via de accountmanagers van Opdrachtnemer tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden overlegd over de kwaliteit van de geleverde diensten en/of zaken. De betreffende Accountmanager zal – zo nodig – de betreffende medewerkers van Opdrachtnemer nadere instructies geven. 
9.2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door Opdrachtgever aan te tonen - opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. 
9.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor: - indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waartoe bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst behoren; - immateriële schade, die Opdrachtgever, of een derde, lijdt doordat Opdrachtnemer of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst; - onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies, werkwijzen en aanwijzingen; - onjuistheden in door Opdrachtgever gegeven Opdracht, verstrekte ontwerpen en plannen, tekeningen, berekeningen of uitvoeringsvoorschriften etc.; - afwijkend gebruik van de overeengekomen beoogde bestemming van het Project; - schade wegens aantasting, vernietiging of verlies van gegevens of documenten; - schade en kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt; - diefstal, breuk, beschadiging e.d. van zaken die Opdrachtgever of derden, al dan niet tijdelijk, aan medewerkers van Opdrachtnemer ter beschikking stellen. 
9.4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per aanspraak, waarbij aanspraken voortvloeiend uit een reeks van met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg van dezelfde oorzaak als één aanspraak zullen worden beschouwd, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Keert de verzekering om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer per aanspraak, waarbij aanspraken voortvloeiend uit een reeks van met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg van dezelfde oorzaak als één aanspraak zullen worden beschouwd, beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde van dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, met een absoluut maximum van EUR 5.000,--. 
9.5. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden, is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. Opdrachtnemer heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag ter zake van schadevergoeding, rente en kosten recht van regres op Opdrachtgever. 
9.6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie Opdrachtnemer zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst. 9.7. Iedere rechtsvordering jegens Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van drie maanden na oplevering van het Project dan wel het eindigen van de werkzaamheden ten behoeve van de betreffende Overeenkomst/het betreffende Project, doch in ieder geval een maand nadat een eventueel gebrek ontdekt is of ontdekt had kunnen worden. 

10. Omgeving

10.1. Het risico van en de kosten voor het tijdig ter beschikking stellen van de locatie voor de uitvoering van het Project, informatie, apparatuur en programmatuur aan Opdrachtnemer is voor Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De uitvoeringstermijn verschuift met de tijd dat niet aan het in vorige volzin bepaalde is voldaan.
10.2. Opdrachtgever is gehouden, indien een medewerker van Opdrachtnemer op een locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangegeven andere locatie werkzaamheden verricht, alle redelijke veiligheidseisen in acht te nemen en Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken uit dien hoofde te vrijwaren. Mocht Opdrachtnemer desalniettemin aansprakelijk worden gehouden, dan heeft Opdrachtnemer recht van regres op Opdrachtgever voor het gehele door Opdrachtnemer voldane bedrag aan schadevergoeding, rente en kosten.
10.3. Het in artikel 10.2 genoemde geldt ook ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee medewerkers van Opdrachtnemer werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom aan Opdrachtnemer toebehoren.
10.4. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat medewerkers van Opdrachtnemer onbelemmerd het overeengekomen Project kunnen uitvoeren. Opdrachtgever zal in dat verband voldoen aan redelijke verzoeken van of namens Opdrachtnemer.
10.5. De werkzaamheden zullen, tenzij anders overeengekomen, worden verricht op de bedrijfsvestiging van Opdrachtgever. 10.6. Opdrachtgever zal de medewerkers van Opdrachtnemer onafgebroken de werkzaamheden laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op. Daarnaast is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor de dientengevolge gemaakte meeruren en/of wachturen. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan evenwel in onderling overleg trachten de schade van Opdrachtgever te beperken. 

11. Overmacht (niet-toerekenbare niet-nakoming)

11.1. Indien Opdrachtnemer door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, danwel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Opdrachtnemer het recht voor de duur van de overmachtstoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.
11.2. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen het uitvallen of vertrek van een of meer medewerkers, om welke reden dan ook, staking, transportproblemen, brand en andere bedrijfsstoornissen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet/niet tijdige of gebrekkige uitvoering door derden en overige buiten de controle van Opdrachtnemer liggende gebeurtenissen zoals in ieder geval overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen. Daarnaast zal Opdrachtnemer zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen, waarvan hij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 

12. Urenverantwoording en klachten

12.1. De door medewerkers van Opdrachtnemer bestede tijd en/of verrichte werkzaamheden, zullen door de betreffende medewerker worden aangetekend op urendeclaratieformulieren, welke Opdrachtgever bij overlegging zal controleren en indien akkoord terstond zal ondertekenen. Opdrachtgever ontvangt één doorslag- exemplaar van dit formulier. Bezwaren tegen de opgevoerde uren en/of werkzaamheden zal Opdrachtgever schriftelijk bij overlegging op het urendeclaratieformulier aantekenen. Indien Opdrachtgever zonder schriftelijk bezwaar te maken weigert c.q. nalaat het urendeclaratieformulier binnen 7 (zeven) dagen na overlegging door de betreffende medewerker te ondertekenen gelden deze uren als aanvaard. Bij facturering zal worden uitgegaan van het urendeclaratieformulier.
12.2. Opdrachtgever zal eventuele klachten over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het Project onmiddellijk melden nadat Opdrachtgever zulks heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen één week nadat de betreffende medewerker het urendeclaratieformulier aan Opdrachtgever heeft overgelegd.
12.3. Indien een klacht over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het Project naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht is, heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid binnen een redelijke termijn een andere geschikte medewerker in te zetten om de werkzaamheden alsnog deugdelijk te laten verrichten. 12.4. Eventuele klachten schorten de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer niet op. 

13. Opschorting en ontbinding

13.1. In de navolgende situaties heeft Opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding: a. niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opeisbaar bedrag door Opdrachtgever; b. niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening door Opdrachtgever aan enige andere verplichting uit de Overeenkomst; c. opschorting van betaling door Opdrachtgever; d. (aanvraag tot) surseance, of (aanvraag tot) WSNP of (aanvraag tot) faillissement van Opdrachtgever, onder curatelestelling, of overlijden of liquidatie (van zaken) van Opdrachtgever.
13.2 Indien zich één van de in artikel 13.1 genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
13.3 Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst, is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer, kan de Overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd, waarbij Opdrachtgever gehouden is de vergoeding te voldoen voor de gehele Overeenkomst, dus inclusief het deel dat niet is uitgevoerd, tenzij Opdrachtnemer hierover andere afspraken maakt met Opdrachtgever. 

14. Geschillenregeling

14.1. Op alle door Opdrachtnemer met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven worden geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste aanleg voorgelegd aan de Rechtbank 

Rotterdam. Dordrecht, juli 2014

Bekijk hier het originele document in